Product image

Kiilto Kisu BT

BASBEHANDLINGSMEDEL FÖR BETONGGOLV

Användningsområde

Basbehandlingsmedel för porösa ytmaterial såsom mosaikbetong och oglaserat stenmaterial. Kan också användas för att impregnera ett gammalt och mycket poröst linoleumgolv. Lämpar sig inte för torrpressade plattor.

Egenskaper

Kiilto Kisu BT fyller ytans porer och bildar ingen synlig hinna på ytan. Kiilto Kisu BT hindrar smutsen från att absorberas i själva materialet. Behandlingen fås inte bort med vanliga avvaxningsmetoder.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 5 l T7079.005 6417964707953
Pikto Pikto
pH 8

Användningsområde

Basbehandlingsmedel för porösa ytmaterial såsom mosaikbetong och oglaserat stenmaterial. Kan också användas för att impregnera ett gammalt och mycket poröst linoleumgolv. Lämpar sig inte för torrpressade plattor.

Egenskaper

Kiilto Kisu BT fyller ytans porer och bildar ingen synlig hinna på ytan. Kiilto Kisu BT hindrar smutsen från att absorberas i själva materialet. Behandlingen fås inte bort med vanliga avvaxningsmetoder.

Bruksanvisning

Ytan som ska behandlas måste vara porös, ren och torr. Om ytan är alltför tät eller smutsig absorberas inte Kiilto Kisu BT utan medlet lossnar när det har torkat. Absorberingen kan också förhindras av att golvet tidigare har behandlats med ett oljebaserat medel för stengolv. Beakta att mycket porösa golvmaterial kräver lång (upp till 24 h) torktid efter tvätt. Stäng av golvvärmen i god tid före behandlingen. Applicera ett skikt med Kiilto Kisu BT och låt det absorberas. Torka bort överflödigt medel. Använd inte för mycket. Medlet måste absorberas i sin helhet i ytmaterialet. Applicera vid behov ett skikt till. Kisu BT som lämnat kvar som ett synligt skikt på ytan kan genast efter att det torkat tvättas bort t.ex. med Kiilto Linol, dosering 1 dl/1 l vatten, eller så låter man det nötas bort. Ett torrt golv som behandlats med Kiilto Kisu BT kan bonas t.ex. med Kiilto-vax.

Torktid 1–24 h. Dryghet 25–50 m²/1 l

Att beakta

Produkten fryser

Utseende och doft

Vit vätska

pH

Produktens pH ca 8,0

Förvaring

Varmt lager

Tillverkningsland

Finland

Användnings- och miljösäkerhet

Använd skyddshandskar. Säkerställ god ventilation i arbetsutrymmet. Vid stänk i ögonen
säkerhet ska ögonen sköljas med rikligt med vatten. Kontakta läkare.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402